Исус Христос – Спасителят
Начало > Исус Христос – Спасителят

Исус Христос – Спасителят

Исус Христос е най-уникалната, най-забележителната, най-обаятелната личност на всички времена. В Него се изпълняват пророчествата, дошли от Единствения, Истинен Бог – чрез пророците в Свещените Писания.

Той е времеделът на двете епохи в развитието на цялото човечество.

Той е променил живота на неизброимите Свои последователи от раждането на Църквата до наши дни. Той е Канарата, в която здраво е вкоренено „тялото Христово” на земята.

Той е СПАСИТЕЛЯТ на човечеството.

Много хора отричат, че Исус Христос е действителна фигура от човешката история и не признават спасителното Му дело. За щастие съществуват исторически доказателства  и извън Библията за достоверността на Христовата Личност.

Най-изтъкнатият римски историк Тацит /55-117 г./ свързва името и произхода на християните  с името на Кристус, който по времето на император Тиберий умира, осъден на смърт от прокуратора Пилат Понтийски.

Управителят на римските провинции Витания и Понт в Мала Азия, в писмото си до император Траян търси съвет как да постъпи с християните. В писмото си той описва нравствената им чистота, която особено много цени, нежеланието им да крадат, да прелюбодействат, да злоупотребяват с доказаното им доверие. „Те пеят песни на Христос като на Бог...” –пише в писмото си Плиний Млади.

Лукиян /125 – 190 г./ пише, че Христос учи християните  да вярват, че са братя и че трябва да спазват Неговите закони.

Тези ранни свидетелства са особено ценни исторически доказателства, защото принадлежат на образовани римляни, които презират християните  и са враждебно настроени към тях. /”Християнството през вековете” Изд. „Нов човек”, С. 1998 г./

Истинските християни винаги гледат на Исус Христос като на  Спасител и Божий Помазаник. Това е буквалният превод на Името Му. – /Ye’shu’a  Ma’shi’ach =  Спасителят – Помазаник – от иврит. Исус Христос означава същото на гръцки/.

Слизането на Святия Божий  Дух на земята, промяната на Христовите ученици, които дръзновено прогласяват Неговото спасително дело и учението Му, поставят началото на християнството.

А Чудотворното Му раждане, животът, чудесата, думите - изобщо цялостната Личност на Исус Христос и  преди всичко смъртта, възкресението и  възнесението Му  показват, че Той не е обикновен човек.

Исус Христос е Бог. Бог, дошъл в плът, за да се идентифицира с всеки един от нас и да умре за греховете ни.

Много религии могат да съществуват и без своите основатели сред хората, но откъсването на Христос от християнството би го направило  без съдържание, една празна, безжизнена обвивка.

Съвършената праведност на Исус Христос Го прави способен да умре за хората, които се нуждаят от Спасител.

Защо? – защото Бог е Свят, а ние – хората сме грешни. Създадени сме да опознаваме Бога, да общуваме с  Него, но грехът като бездна ни отделя от Неговото присъствие.

Именно поради греховната си същност сме избрали да вървим по своя собствен път, който ни прави духовно мъртви,  т.е. води ни към духовното отделяне от Бога. Стремим се към своята си собствена воля, а не търсим Божията воля, както ни е завещал самият Спасител.

Този стремеж се проявява в две насоки – или като активен бунт срещу Бога, или като пасивно безразличие към Него.

Защо има толкова много религии по целия свят, толкова много религиозни увлечения сред хората? - Защото хората търсят начин сами да достигнат до Бога. Защото търсят път да се върнат на оная първоначална позиция, за която са сътворени – да общуват със своя Създател.

Този стремеж към Богопознание е генетично заложен  във всеки човек. И всеки избира свой път, своя религия/ религия означава път към Бога – б.м./ Някои следват определени философски учения. Други се стремят към добри дела и почтен начин на живот, трети към самоусъвършенстване.

Горчивата истина е, че никакви човешки усилия не могат да помогнат на човека сам да възстанови своята връзка с Бога.

Бог дойде при нас  в лицето на Исус Христос.  Бог ни обича. Той желае най-доброто за нас и ни осигури пътя, за да имаме достъп до своя Създател. Чрез Него.

Исус Христос казва: „Аз съм Пътят, и Истината, и Животът. И никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. / Йоан 14:6/; „ И никой не може да дойде  при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил...”. / Йоан 6: 44/.

В навечерието сме на  НАЙ-ВЕЛИКИЯТ християнски празник- отбелязван по цялата земя: ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Събитието, което даде вечен живот на хората, събитието, проправило път на човека към Небето.

Исус Христос наистина възкръсна! Той е Жив!

Исус Христос е същият вчера , днес и завинаги!

И днес Той произнася безсмъртните си думи:”Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене”.  /Откровението  на Йоан 3:20/

Ако чуеш гласа Му, не закоравявай сърцето си, защото днес е спасителен ден!

За мен този ден дойде преди  шестнайсет години. Чух гласа Му и казах: „Господи Исусе, благодаря Ти, че си умрял на кръста и заради мен! Благодаря Ти, че си простил греховете ми! Имам нужда от Теб. Отварям вратата на своето сърце  и Ти поверявам живота си. Аз Те приемам за мой Спасител и Господ. Приеми ме за Свое дете! Направи ме такава, каквато искаш да бъда!”

Казах тези думи с вяра и Го поканих в живота си. От тогава Той е винаги с мен.

Таня Стоянова
Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18