Имената на Бог
Начало > Имената на Бог

Имената на Бог


Имената на Бог, описани в Библията - чрез които Той се е откривал пред човешкия род в историята на развитието му са разделени на две групи. Те са свързани с Неговата същност, с Неговия характер. Към първата група, т. н. Елоистични имена спадат имената,  отразяващи същността на Бог като Творец.
1.                    Ел - Един Всемогъщ Творец и Промислител – това е общото име на Бог. Означава  силен, мощен, могъщ. То разкрива Личността на Бог като Създател на вселената, като Творец „на небето и на земята”, на всичко видимо и невидимо;
2.                    Елохим – е „Ел” в множествено число. Означава множествеността на  Божеството – т.е Светата Троица – Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух. Използва се за назоваване Триединния Бог /Изх. 3:1-6, 3:15. Среща се 2500 пъти в Стария завет: / Бит 1:1/. Използва се също и за назоваване на пълнотата на Божеството в Сина ./ Пс. 42 :2,6/;
3.                  Ел-Елион – Всевишния Бог.  /Бит.14:18;/
4.                  Ел Рой – Бог, Който ме вижда. /Бит 16:14/;
5.                  Ел Шадай – Всемогъщият Бог. / Бит 17:1/;
6.                  Ел Олам – Вечния, Вечносъществуващия Бог / Бит. 21:33/ Изразява вечността на Бог, че няма начало и няма край / Исая 9:6/;
7.                    Ел- Ветил – Бог на Ветил, означава Божий дом, врата небесна. / Бит 28: 12- 22/; Битие 31:13  и Бит.35:7;
8.                  Ел- Елое Израил – Бог, Израилевия Бог. /Бит 33:20/;
9.                    Елоа- Единствения Бог. /Второзаконие 32:15; Данаил 2:11/;
10.               Ел Гибор – Велик Бог, Бог на Силите. / Еремия 32: 15,18/;
11.               Елохим- Елион – Най- Всевишния Бог. / Псалом 91: 1,2; Пс. 78: 56;
12.               Елохим – Саваот – Бог на Силите. /Псалом 80 :7,14, 19/;
13.               Адон или Адонай – Господар, Господарю мой, Владетел над всичко. / Псалом 86:12; 147:5/;
14.               Еману-Ел- Бог с нас. /Исая 7:14; Матей !:21-23/; Въплътеното Слово /Йоан 1:1-3,14,18.
 
 Елоистичните имена са имената, чрез които Бог се изявява на цялото творение, т.е. на вярващи и на невярващи, на ангелите и всичките небесни войнства.
Към втората група спадат Йеховистичните имена на Бог. Произлизат от Думата Yahweh- Йахве. Евреите възприемат  и сега това име като неизговоримо, непроизносимо поради Божията святост. Изпитват страхопочитание при споменаването му. В еврейската азбука няма гласни,а буквите за това име са четири, съответстващи на английските букви YHWH, затова  при публично четене използват като заместител  името Адонай.
Адонай Йехова Йеохим - „Господ мой”. Това всъщност е единственото Божие име, познато на патриарсите./ Бит 12:8;  Изх 3:15. „Това е Името Ми до века и това е Името ми из род в род.” /Изход 3:15; изх 15:3/
 Йахве или Йехова – едно от  имената на Бог, което е необяснимо дотогава и с което Бог се изявява на Мойсей-  „Аз Съм, Който Съм” Превежда се като” Господ, Вечносъществуващият”. Господ Вечният и Неизменимият, Който открива Себе си на хората с изкупителна цел./ Малахия 3:6.
  То е свързано винаги с някаква нужда  на хората и показва, че Йехова е всичко, от  което Неговите хора се нуждаят, че Той е Вседостаръчен за да отговори на всяка тяхна нужда.
Познаването на това име води хората до лично общуване с Бога. То говори за заветни взаимоотношения, за промяна и е свързано със святия Божий Дух. Това най-ясно личи, когато името Йехова се съпровожда с изкупителните имена на Господ:
1.    Йехова – Йеохим – Господ Бог – Изкупителят – Творец / Бит 2:4;
2.    Йехова – Елохим – Саваот - Господ Бог на Силите т.е на силите на небето, на творението./ Пс 84: 8/; Еремия 15:16/;
3.    Йехова – Ире- Господ ще промисли. /Бит. 22:!4;
4.    Йехова –Рафа- Господ, Който изцелява./ Изх 15:26/;
5.    Йехова – Нисий- Господ  мое знаме / Изх. 17:15/
6.    Йехова- Канна – Господ, Който е ревнив / Изход 20;5; 34:14; Второзак.5:9
7.    Йехова- М’ Кадеш – Господ, Който освещава /Изх 31:13; Левит 20:8;
8.    Йехова- Шалом- Господ на мир/ съдии 6:24
9.    Йехова- Рой- Господ, мой Пастир пс 23:1
10. Йехова- Цидкену – Господ е нашата правда / Еремия 23:6;
11. Йеховашама- Господ е там –Всеприсъстващ / Езекил 48:35/
 
Всички тези съчетани изкупителни имена показват как Йехова посреща всяка човешка нужда с изкупителна цел.
Върховно откровение на всички изкупителни имена откриваме в името на Господ Исус Христос: Йехова Йешуа ха Машиях – Божият Спасител и Помазаник.
Името на Господ Исус Христос е най-великото изкупително име, което може да бъде открито, защото то обхваща триединството на всички изкупителни имена на Йехова.

Господ Исус Христос е Божоят предупределен Изкупител и всички Старозаветни  изкупителни имена сочат към Неговото изкупително име и в Него намират своята завършеност. Това е името на Божеството в тяло. То е триединното име на Триединен Бог. /Кол 1:19; Мат. 28:19,20/.

Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18