62 години Израелска държава


На 29 ноември 1947 година Общото събрание на ООН с мнозинство 33 срещу 13 гласа приема резолюция за разделението на Ерец Израел на 2 държави – Израел и Палестина. Евреите в Ерец Исраел ликуват и танцуват по улиците на неговите градове и селища. Възраждането в древните земи на еврейската държава, разрушена преди почти две хиляди години, навлиза в етап на осъществяване след дългите векове на надежда.
 
На 14 май 1948 година, един ден преди да изтече британския мандат, на заседание в Телавивския музей ръководството на еврейското население приема декларация за независимост, като по този начин провъзгласява създаването на Мединат Исраел, т. е. държавата Израел.
 
Това, че се навършват 62 години от основаването на еврейската държава Израел, е повод за празнуването не само на евреите в Израел и по целия свят, но и на всички, които са свързани със Словото на Бог.
 
Цялата история на Израел, която Бог започва с Авраам, Исак и Яков обхваща около 4000 години. Светлина и тъмнина съпровождат живота на този уникален народ през хилядолетията и до днес. Много светлина, за да се празнува, и много тъмнина, за да се молим ежедневно за Израел.
 
„Тогава Господ каза на Авраам: „Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне и в тебе ще се благословят всички земни племена.” (Битие 12:1 -2)
 
"Така казва Господ, Който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем, Който повдига морето тъй щото вълните му бучат, Господ на Силите е името Му: „Ако изчезнат тия наредби отпред Мене - казва Господ, тогава и израилевото потомство ще престане да бъде до века народ пред Мене. Така казва Господ: „Ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и Аз ще отхвърля цялото израилево потомство за всичко, що са сторили, казва Господ.” (Еремия 31:35-37).
 
Има на тази земя един народ - Израел, когото Бог е избрал и това е видно пред очите на цялото човечество. Като Божий народ, той носи името на Бог.  Това че Той е опазил юдейския народ през всичките му поколения, като единен - е белег, че Израилевия Бог е жив. Където отидат юдеите те са един белег за това, че  Той съществува. Това нееднократно се подчертава в Божието Слово: „Защото Господ избра Якова за себе си, Израиля за свое собствено притежание.” (Псалм 135:4).
 
„Признайте, че силата принадлежи на Бога. Превъзходството Му е защита над Израиля и силата Му стига до облаците. Боже, от светилището Си се явяваш страшен. Израилевият Бог е , Който дава сила и мощ на людете си. Благословен да е Бог!" (Псалм 68:34,35).
 
„Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните." (Псалм 73:1).
 
„Блажен си ти, Израилю! Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа, Който Ти е щит за помощ и меч за твоето превишаване? Ще ти се покоряват неприятелите ти и ти ще стъпваш на височините им!" (Второзаконие 33:29).
 
„Пей, Сионова дъщерьо! Възкликнете Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, Ерусалимска дъщерьо, защото Господ отмени присъдите за тебе; Изхвърли неприятелите ти. Цар Израилев, да! Господ е всред тебе, няма вече да видиш зло." (Софония 3:14,15).
 
„В оня ден ще се рече на Ерусалим: - Не бой се! И на Сион: Да не отслабват ръцете ти! Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост. Ще се успокои в любовта си. Ще се весели за тебе с песни." (Софония 3:16,17).
 
„Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела. Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа. Господ изяви победата Си, откри правдата Си пред народите. Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом; всички земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог." (Псалм 98:1-3).
 
„Алелуя! Пейте на Господа нова песен и хвалението Му в събранието на светиите. Нека се весели Израил за Създателя си. Нека се радват Сионовите чада за Царя си. Нека хвалят Името Му с хороиграние. С тъпанче и арфа нека Му пеят хваление. Защото Господ има благоволение към людете си; ще украси кротките с победа." (Псалм 149:1-4).
 
В центъра на Ерусалим на улица „Кинг Джордж” има нещо много особено. Там е останала част от стара училищна сграда с една отворена врата. Над вратата е изобразен гълъб. Над него пише с едри букви: „ТАЛИТА КУМИ!” Над тези думи е поставен голям часовник. Това, че Божият часовник работи, е пророчески знак. Навлизаме във времето, когато думите на Исус към мъртвата дъщеря на началника на синагогата се изговарят по един нов начин. Идваме във времето, когато Божието величие, Неговият гълъб се връща над Израел. Той изгражда днес в Израел нова църква, чрез която Бог ще изпрати в своята страна съживление и Той ще каже на Сионовата дъщеря това слово: ТАЛИТА КУМИ!
 
Стани от смъртта! Времето дойде да заживееш Божия живот! Времето, когато Божието Слово се изпълнява пред очите ни: „Ето, идат дни - казва Господ, когато орачът ще стигне жетваря и линотъпкача-сеятеля. От планините ще капе мъст и всичките хълми ще се стопят. И аз ще върна от плен людете си Израиля. Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят; ще насадят лозя и ще пият виното им. И ще направят градини и ще ядат плодът им. И те няма вече да се изтръгнат от земята, която им дадох. - казва Господ твоя Бог." (Амос 9: 13-15).
 
„Господ гради Ерусалим, събира израилевите заточеници; изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Слави Господа Ерусалиме! Хвали твоя Бог, Сионе! Защото Той закрепява лостовете на твоите порти. Благославя чадата ти всред тебе. Установява мир в твоите предели. Насища те с най-изрядната пшеница." (Псалм 147: 2,3,12-14).
 
Бог е започнал своето дело в тази страна. Поради това, върху Израел лежи една голяма отговорност. Но дълг е не само на Израел, а и на Божията Църква сред народите да са отворени за това, което Бог върши днес. Това, което става засяга не само Израел, а е от значение за цялата Христова Църква. Чрез   юдеите народите получиха благословението. Апостолите, които   донесоха  Евангелието   на   народите   бяха   юдейски апостоли. Днес още е благодатно време, в което народите могат да донесат едно благословение на Израел.
 
Бог изисква молитви от нас. Днес за вярващия човек е едно особено призвание да се моли за Израел, както Святият Дух  ни води - за спасение сред юдейския народ и за това Бог да постигне своята цел с този народ. Той иска да ни подари вяра, чрез това, което виждаме - как Неговото слово, дадено преди хилядолетия е вярно и се изпълнява в наши дни. Той иска ние да останем будни. Да бъдем инструменти за Неговото благословение.
 
„Защото така казва Господ: Пейте с радост за Яков и възкликнете за главния от народите! Прогласете, похвалете и кажете: Спаси, Господи, людете Си, останалите от Израиля." (Еремия 31:7).
 
„Молитствайте за мира на Ерусалим! Нека благоденстват ония, които те обичат! Мир да бъде отвътре стените ти, благоденствие в палатите ти! Заради братята и другарите си ще кажа сега: „Мир да е в тебе! 3аради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти.” (Псалм 122: 6-9).
 
Чрез историята на Израел ние трябва да познаем сами себе си. Когато четем за бунтовничеството на този народ, трябва да видим зад него собственото си бунтовничество. Когато четем за непокорството му, трябва да видим собственото си непокорство.  Когато четем за Божията милост и любов спрямо Израел, трябва да признаем, че Бог и нас обича така и е така милостив към нас, както към него. Когато четем за обещанията, които Бог е дал на Израел, въпреки неговия грях, както и прощението Му, трябва да знаем, че Той е обещал и на нас много неща, и че иска и на нас да прости. Израел ни е даден като огледало, за да познаем себе си чрез неговата история.
 
Юдеите са знак, показващ на света как Бог се отнася към хората. Тук става видима и Божията строгост. Когато размишляваме какво е изживял израилевия народ през тия 2000 г.,се сблъскваме с Божията строгост спрямо него,   но в края – и с неговото прощение. Чрез Израел ние познаваме времето, в което живеем.
 
Когато четем пророците, виждаме че техните пророчества се простират до последното време, до Месианското царство. Тяхната перспектива винаги минаваше през Израел. Пророците, дори още Мойсей видяха разпръсването на юдеите сред народите. Те видяха какво ще изтърпи Израел от народите. Те видяха неговия грях. Те видяха как Бог събира народа си в неговата земя, как идва избавлението. Но те пророкуваха също, че в края на времето всички народи ще се обърнат срещу Ерусалим. Чрез Израел можем да разберем в кое време живеем. Израел е един часовник за човечеството.
 
„Но сега слушай, служителю мой, Якове, и Израилю, когото аз избрах: Така казва Господ, Който те е направил и те е създал в утробата  и ще ти помага: „Не бой се, служителю мой Якове и ти Есуруне, когото Аз избрах; Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва; Ще изливам Духът си на потомството ти и благословението си на рожбите ти; И те ще поникнат между тревата като върби край течащи води." (Исая 44:1 -4).
 
„Затова не бой се, служителю мой, Якове! – казва Господ, нито се страхувай, Израилю..." (Еремия 30: ).
 
„Не бой се, защото Аз съм с тебе, не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница." (Исая 41: 10).
 
„Израилю, надей се на Господа – от сега и до века." (Псалм 131:3)
 
/Спомен от едно вълнуващо тържество/